Politika kvaliteta i zaštite čovjekove okoline

Osnovna djelatnost AD ALPRO, koji pposluje u poslovnom sistemu Grupacije ALMIL, je proizvodnja i površinska zaštita aluminijumskih profila.

Vizija AD ALPRO je sastavni dio ukupne poslovne politike frupacije ALUMIL, zasnovane na liderskoj poziciji na Balkanu i težnji da dostigne lidersku poziciju na tržištu na kome AD ALPRO posluje, a istovremeno da bude prepoznat po kvalitetu svojih proizvoda i usluga koje obezbjeđuje i opredjeljenju da pruži maksimalni doprinos očuvanju životne sredine i bezbjednom i zdravom radnom okruženju.

Kroz kontinuirane promjene, koje se realizuju u okviru tržišta koje postavlja sve oštrije zahtjeve, resursa koji su ograničeni, konkurentnosti koja se teško stiče a lako fubi, AD ALPRO svoju strategiju temelji na.

- Usresređenost na korisnika u cilju da se ispune zahtjevi korsnika i težnji da se nadmaše njihova očekivanja.

- Liderskoj ulozi rukovodstva i kreiranju okruženja koje ohrabruje saradnike da ostvaruju postavljene ciljeve i viziju.

- Angažovanju kompetentnih ljudi koji imaju izgrađenu svijest o svom doprinosu primjenjenim menadžment sistemima, kvalitetom (QMS), životnom sredinom (EMS) i bezbjednošću i zdravljen na radu (OH&S), koji primjenom znanja, stavovima prema poslu doprinose dostizanju planiranih i očekivanih rezultata AD ALPRO.

- Procesnom pristupu, upravljanju procesima i sistemom kao cjelinom koji se realizuje primjenom PDCA ciklusa uz sveopštu usresređenost na "razmišljanje zasnovano na riziku" u cilju iskorištenjaprilika i sprečavanja nepoželjnih rezultata tako da se ostvaruju predviđeni rezultati.

- Sticanju novih znanja i vještina kao i slobodnom razmjenom iskustava unutar timova i zadovoljstvu pri obavljanju posla, kao i rezultatima koje ostvaruje AD ALPRO.

- Poboljšanju kroz konzistentno ispunjavanje zahtjeva i bavljenje budućim potrebama i očekivanjima korisnika što predstavlja izazov za AD ALPRO koje posluje u sve dinamičnijem i kompleksnijem okruženju.

- Donošenju odluka na osnovu činjenica poređenjem performansi prijenjenih menadžment sistema sa postavljenim ciljevima.

- Upravljanju međusobnm odnosima i razvoju uzajamno korisnih odnosa sa svim zainteresovanim stranama radi stvaranja partnerstva i dugoročne saradnje.

- Posvećenosti prevenciji zagađenja i zaštiti životne sredine kroz posvećenost ispunjavanju svojih obaveza za usklađenost koja se odnosi na utvrđene značajne i ostale aspekte životne sredine i stalnom poboljlđšanju EMS učinka i EMS sistema upravljanja radi unapređenja performansi kao i razvoju svijesti o posljedicama neispunjenja pomenute usklađenosti.

- Posvećenosti prevenciji povreda na radu i ugrožavanja zdravlja kao i stalnom poboljšanju OH&S učinka u oredjeljenju da se usaglasi sa odgovarajućim zakonskim i drugim zahtjevima sa kojima se AD ALPRO saglasilo.

- Dosljednoj primjeni primjenjenih menadžment sistema smanjujući rizik od neusaglašenosti sa odgovarajućim regulatornim zahtjevima i drugim zahtjevima sa kojima se AD ALPRO saglasilo, stvarajući dodatnu vrijednost korisnicima, organizaciji, zaposlenima, akcionarima i društvu uopšte.

G e n e r a l n i  d i r e k t o r
Vladan Nastić
U Vlasenici, 01.07.2018 godine

 

Vizija

Vizija AD ALPRO je proizašla iz vizije Grupacije ALUMIL i predstavlja skup dugoročno određenih ciljeva u funkciji postizanja vodećeg, inovativnog i prepoznatljivog proizvođača aluminijumskih proizvoda na tržištu aluminijuma, fokusirane na korisnike, zaposlene, akcionarake i okruženje u stvaranju novih vrijednosti uz primjereno očuvanje životne sredine.

 

Misija

Misija AD ALPRO predstavlja skup aktivnosti na:

 • Neprekidnom širenju na nova tržišta,
 • Osvajanju novih i odanih korisnika radeći zajednički na poboljšanju efektivnosti i efikasnosti ukupnog poslovnog spjeha,
 • Postizanju visokih standarda kvaliteta proizvoda i usluga, zaštiti životne sredine i ukupnog poslovanja, radi zadovoljenja potreba i očekivanja korisnika, okruženja, zaposlenih i akcionara.

 

Poslovni ciljevi

 • Biti ispred konkurencije u proizvodnji sistema aluminijumskih proizvoda baziranoj na potrebama korisnika i tržišnim zahtjevima, uz adekvatno očuvanje životne sredine,
 • Postizanje bolje produktivnosti i profitabilnosti preduzeća u proizvodnji aluminijumskih proizvoda, obezbjeđujući neprestano snadbjevanje korisnika kvalitetnim proizvodima,
 • Isporučivanje visoko kvalitetnih proizvoda po najboljim cijenama za naše korisnike,
 • Opredjeljenost za identifikaciju svih aspekata životne sredine i stavljanjem istih pod kontrolu,
 • Stalno unapređenje i poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine u skladu sa odgovarajućim standardima, zakonoma, propisima i pozitivnom poslovnom praksom.

 

Aktivnosti na obezbjeđenju kvaliteta proizvoda,zaštite životne sredine, zaštite na radu i protivpožarnoj zaštiti u 2018. godini

 

 • Urađena je revizija dokumentacije QMS i EMS  i usaglašavanje sa novim verzijama standarda           ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.
 • Izvršena je sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom prema zahtjevima       ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 od strane sertifikacionog tijela Lloyd's Register.
 • Izvršeno je uzorkovanje i analiza dimnih gasova u atmosferu iz kotlovnice na čvrsto gorivo i obje kotlovnice na plin.
 • Izvršena je hemijsko toksikološka analiza otpadnog mulja-filter kolača, te utvrđeni efekti rada postrojenja za tretman industrijskih otpadnih voda.
 • Izvršene su četiri periodične-kvartalne kontrole kvaliteta prečišćenih otpadnih voda i određivanje ekvivalentnog broja stanovnika.
 • Redovno su izvještavani nadležni organi putem Izvještaja o količinama upotrijebljene vode i ispuštene zagađene vode, radi plaćanja zakonom predviđenih naknada.
 • Redovno su izvještavani ovlašćeni operateri o količinama proizvedenog ambalažnog otpada.
 •  Izvršena je redovna kontrola sprovođenja propisanih mjera iz oblasti zaštite na radu i protivpožarne zaštite.
 •   Izvršeno je ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti sistema za dojavu požara.
 • Izvršeno je ispitivanje detektora plina.
 • Izvršen je periodični pregled opreme, koja nije imala upotrebnu dozvolu ili je važenje dozvole pred istekom.
 • Izvršeno je i periodično ispitivanje mikroklimatskih uslova i obezbijeđene su upotrebne dozvole. 
 • Izvršeno je mjerenje otpora uzemljenja i gromobranske instalacije na plinskoj stanici.
 •  Izvršeno je ispitivanje i kontrola protivpožarnih aparata i hidrantske mreže.

Sva izvršena mjerenja, ispitivanje i provjere radile su ovlaštene i serifikovane institucije i u granicama

su propisanim zakonskom i podzakonskom regulativom.

 

 

 

Opšti sertifikati

GSB_EN DE
ISO14001-ALPRO

ISO14001-ALPRO EN
ISO14001_EN
ISO9001-ALPRO

ISO9001 - ALPRO EN
ISO9001-EN
QUALANOD_EN
QUALICOAT_EN
elot 1801_en