Vijesti

Poziv za XII redovnu sjednicu Skupštine akcionara

27.04.2011.


AKCIONARSKO DRUŠTVO
"A L P R O"    VLASENICA
- UPRAVNI ODBOR

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske, broj:127/08 i  58/09) i  23. stav I  Statuta Akcionarskog društva „ALPRO“ Vlasenica-Prečišćen tekst, Upravni odbor na VII sjednici održanoj  27/04/2011.godine , Odlukom UO broj: 7 /11, o b j a v lj u j e

P O Z I V

I
ZA XII REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AD „ALPRO“ VLASENICA koja će se održati  28/06/2011.godine (Utorak)   sa početkom u  12 oo   časova
u prostorijama Društva u Vlasenici, Ulica Njegoševa bb


II

Za sjednicu Skupštine predlaže se slijedeći
 
D n e v n i     r e d
 1. Izbor radnih tijela (komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika) i utvrđivanje kvoruma,
 2. Usvajanje Zapisnika XI redovne Sjednice Skupštne akcionara od 28/06/2010.godine,
 3. Razmaranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora,
 4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora,
 5. Razmatranje izvještaja Nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja sa stanjem na dan 31/12/2010.godine sa Mišljenjem Nadzornog odbora,
 6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju AD „ALPRO“ Vlasenica za 2010.godinu,
 7. Razmatranje i usvajanje  Finansijskih izvještaja (Godišnjeg obračuna) AD „ALPRO“ za 2010.godinu,
 8. Donošnje odluke o pokriću gubitka sa Mišljenjm Nadzornog odbora,
 9. Usvajanje osnova Poslovne politike u vidu Plana poslovanja AD „ALPRO“ za 2011.godinu,
 10. Donošenje odluke o imenovanju Nezavisnog revizora za reviziju finansjskih izvještaja za 2011.godinu,
 11. Donošenje odluke o usklađivanju Statuta Akcionarskog društva „ALPRO“ sa 
 12. Zakonom o privrednim društvima i Zakonaom o klasifkaciji djelatnosti.

III

Pravo da učestvuju u radu Skupštine imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćnicima na osnovu propisane, ovjerene pisane punomoći.
 
Odsutni akcionari mogu glasati putem pismene izjave o glasanju. Izjava o glasanju treba da sadrži: ime i prezime akcionara, JMBG i izjavu da li glasa „Za“, „Protiv“ prijedloga odluke ili je „Uzdržan“ od glasanja sa potpisom akcionara, odnosno punomoćnika, a potpis akcionara fizičkog lica treba da je ovjeren od nadležnog državnog organa.
 
Izjava o glasanju dostavlja se poštom na adresu: Skupština Akcionarskog društva za preradu aluminijuma ALPRO“ Vlasenica, Ul. Njegševa bb, 75440 Vlasenica ili direktno na protokol upravna zgrada-Pravna služba, najkasnije do početka sjednice.

Punomoć za zastupanje na Skupštini obavezno sadrži slijedeće podatke: podatke o vlasniku akcija i punomoćniku (puno ime i prezime, JMBG ili matčni broj pravnog lica i adresa stanovanja odnosno sjedište), podatke o broju i vrsti akcija za koje se daje punomoć, granice ovlaštenja i vrijeme trajanja punomoći.
 
Akcionari mogu u sjedištu Društva u Vlasenici ulica Njegoševa bb u Pravnoj službi izvršiti uvid u prijedlog odluka po svakoj tački dnevnog reda, odnosno preuzeti materijale.

IV

Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma ne održi XII Redovna Sjednica Skupštine akcionara, ponovljna sjednica će se održati 29/06/2011.godine (srijeda) u 12 00 časova na istom mjestu.

 
UO broj:7-2/11                    

P R E D S J E D N I K
UPRAVNOG ODBORA                  
Georgios Mylonas s.,r.,
 
Poziv možete preuzeti u PDF formatu

 
Podeli