Vijesti

Poziv za XI sjednicu Skupstine akcionara 28.06.10

28.04.2010.


AKCIONARSKO DRUŠTVO                                                                
"A L P R O"    VLASENICA
- UPRAVNI ODBOR -

Na osnovu  članova 23. stav I i 26. Statuta Akcionarskog društva „ALPRO“ Vlasenica-Prečišćen tekst, 
Upravni odbor na VI sjednici održanoj 28.04.2010.godine , Odlukom UO   broj: 8 /10
 
S A Z I V A

I
XI Redovnu Sjednicu Skupštine akcionara AD „ALPRO“ Vlasenica koja će se održati 28.06.2010.god.,(Ponedeljak) sa početkom u 12 00 časova u prostorijama Društva u Vlasenici, Ulica Njegoševa bb.
 
II
 
Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma ne održi XI Redovna Sjednica Skupštine akcionara, ponovljena 
sjednica će se održati 29.06.2010.god.,(Utorak)  u 12 00  časova na istom mjestu.
 
III
Za sjednicu Skupštine predlaže se slijedeći

D n e v n i     r e d
 1. Izbor radnih tijela (komisije za glasanje, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika), verifikacija mandata i članova Skupštine,
 2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika X Redovne Sjednice Skupštine akcionara od 08.09.2009.godine,
 3. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja po godišnjem obračunu sa stanjem na dan 31.12.2009.godine na bazi ovlaštenja datih od strane Skupštine, Zaključkom S broj: 3/09 sa prethodne sjednice,
 4. Razmatranje  Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja o poslovanju AD „ALPRO“ u 2009.godini, sa Mišljenjem Nadzornog odbora,
 5. Razmatranje i usvajanje  Izvještaja o poslovanju AD»ALPRO» za 2009.godinu,
 6. Razmatranje i  usvajanje Finansijskih izvještaja (Godišnjeg obračuna) AD»ALPRO» za 2009.godinu,
 7. Donošenje odluke o raspodjeli neraspoređene dobiti iz 2009.godine sa Mišljenjem Nadzornog odbora,
 8. Izbor ovlaštenog revizora za eksternu reviziju finansijskih izvještaja  za 2010.godinu,
 9. Utvrdjivanje poslovne politike i usvajanje Plana  poslovanja za 2010.godinu,
 10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu  Nadzornog odbora ,
 11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora,
 12. Rarješenje na članstvo u Nadzornom odboru, Nikole Vukićević i razmatranje Predloga za izbor novog člana Nadzornog odbora  ispred Fonda PIO RS,
 13. Tekuća pitanja.
IV
Pravo da učestvuju u radu Skupštine imaju svi akcionari ili zastupani po punomoćnicima sa uredno 
ovjerenom punomoći.
 
Materijali za navedeni Dnevni red nalaze se u Pravnoj službi Društva i mogu se preuzeti svaki radni dan 
od 07-15 časova u vremenu od zakazivanja do održavanja sjednice.

P R E D S J E D N I K
UPRAVNOG ODBORA
Georgios Mylonas
 
Dokument možete preuzeti u PDF formatuPodeli